Centar za društvena istraživanja | ssrc.ibu.edu.ba

Publikacije

Djelatnost Centra se provodi kroz istraživački rad, organizaciju samostalnih i partnerskih konferencija, seminara, simpozijuma i diskusija, a prezentacija rezultata kroz izdavaštvo, serijske i periodične publikacije, naučni i stručni časopis, prikaze i tekstove autora iz oblasti društvenih nauka.

>>Zbornici sa konferencija

Partneri