Centar za društvena istraživanja | ssrc.ibu.edu.ba

Projekti

Doprinos akademske zajednice zaštiti ljudskih prava u BiH (CAHR), kojeg provode Univerzitet Poslovni inžinjering i menadžment i Asocijacija demokratksih inicijativa sa mrežom akademskih institucija te uz finansisku podršku Evropske unije, ima za cilj identifikovati institucionalna kršenja ljudskih prava te osposobiti članove bh. akademske zajednice da bolje nadziru i na taj način doprinesu osiguranju ljudska prava u BiH. Također će se predložiti set mjera za unaprjeđenje stanja ljudskih prava u BiH te voditi set zagovaračkih mjera s ciljem osiguranja usvajanja istih. Centar za društvena instraživanja pridonosi realizaciji ovog projekta kao član mreže akademskih i drugih institucija za zaštitu ljudskih prava u BiH, a konkretno kroz istraživanja o stanju ljudskih prava u BiH i šire, izradu prijedloga politika i zagovaranje za usvajanje istih te dizanje svijesto o ljudskim pravima.

 

Univerziteti i rodna ravnopravnost (UNIGEM), kojeg provodi Transkulturalna psihosocijalna obrazovna fondacije sa mrežom akademskih institucija iz regiona te uz finansijski podršku Ujedinjenog kraljevstva, ima za cilj prevenciju rodno zasnovanog nasilja, diskriminacije i seksualnog uznemiravanja te osiguranje integriteta i kvaliteta u visokom obrazovanju. Centar sudjeluje u projektu kroz sudjelovanje u izradi akcionog plana za borbu protiv rodno zasnovanog nasilja, diskriminacije i seksualnog uznemiravanja, organizaciju obuka, radionica i drugih specijalističkih modula edukacija, učešću u istraživanjima u ovoj oblasti, izradi silabusa i pripremi nastavnih materijala, pružanju stručne pomoći i uzajamnoj saradnji u izgradnji i unaprjeđenju kvaliteta visokog obrazovanja u BiH; nadleganju i osiguranju implementacije usvojenih dokumenata te zajedničkom prijavljivanju na projekte iz ove oblasti. Senat Univerziteta je zadužio Centar za društvena istraživanja da radi na ovim i sličnim pitanjima te ga ovlastio za djelovanje kao organ Univerziteta za pitanja rodne ravnopravnosti.

Partneri