Centar za društvena istraživanja | ssrc.ibu.edu.ba

Djelatnost centra

Djelatnost Centra čine sljedeće aktivnosti i zadaci:

  • pripremanje plana i programa naučno-istraživačkog rada;
  • organizovanje naučno-istraživačke i druge djelatnosti u okviru plana i programa naučnog rada Univerziteta;
  • organizovanje domaćih i međunarodnih naučnih skupova, kao i priprema materijala za te skupove;
  • rad na ostvarenju zadataka koji su mu povjereni, na osnovu ugovora koje Univerzitet zaključuje sa zainteresovanim organima i organizacijama ili korisnicima usluga;
  • organizovanje u saradnji sa Centrom za cjeloživotno učenje i izvođenje nastave u okviru programa cjeloživotnog obrazovanja;
  • objavljivanje rezultata naučnih i stručnih istraživanja koja su obavljena u okviru Centra;
  • održavanje veza i saradnje sa sličnim ustanovama u zemlji i inostranstvu;
  • pružanje intelektualnih, savjetodavnih i konsultantskih usluga i
  • obavljanje drugih poslova koje mu Univerzitet stavi u zadatak.
Partneri